• Hip-Hop Songs: VImaj-V-I-IV-VII-bVII

  • Hip-Hop Songs: IV-III-VI-II

  • Hip-Hop Songs: VI-I-IV-VII-III

  • Hip-Hop Songs: VII-III-VI

  • Hip-Hop Songs: II-VI-IV-III

  • Hip-Hop Songs: IImin7-VImin7-IVMaj7-III7

  • Hip-Hop Songs: IIImin7-IVMaj7

  • Hip-Hop Songs: IImin7-IIImin7

  • VImin9-bVIIMaj7/I-IVMaj7-IIIaug7#9

  • VImin7-bVII/I-IV-IIIaug7#9

Top